GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

277 resultaten
Filteren
van 28
„Cereformeerde Evangelisatie”.

„Cereformeerde Evangelisatie”.

Die samenstelling, boven dit artikel als titel geplaatst, vormt voot sommigen een tegenstelling. Gereformeerdzijn en evangeliseeren zijn voor hen twee dingen, die zich wel op papier, maar nochj in de historie, noch in beginsel, met elkaar verzoenen. Evangelisatie is geen vrucht van calvinistiscji ...

De Reformatie
N. B.
1648 woorden
Een Tekort.

Een Tekort.

Onze tijd is er een van onbarmli'artige oritiek. Uit den 'aard der gaak ontsnapt de Kerk hieraan nog; veel minder dan eenig' ander lichaam. Die beoordeeling moet haar tot izelfketur prikkelen, maar overigens stelle men izich tó het hoofd, dat reformatie het vuur van vij'-'andschap, dat tegen haar ...

De Reformatie
N. B.
1818 woorden
Het Amsterdamsche Evangelisatierapport.

Het Amsterdamsche Evangelisatierapport.

Den lOen April 1919 benoemde 'de Kerkeraad der Geref. Kerk te Amsterdam eene commissie om hem van .aidvies te dienden inzake den Evangelisatie-arbeid. Het was niet de eerste maal, dat hij zich miet dit vraagstuk bezighield. In Deoembier 1908 toch verscheen een rappiort, aan den Kerkeraaid uitgebr ...

De Reformatie
N. B.
1888 woorden
De Zondagsschool in verband met de stroomingen van onzen tijd.

De Zondagsschool in verband met de stroomingen van onzen tijd.

I. Bijna vier eeuwen geleden richtte eene armie vrouw — La Catella genaateid — in het Geneve van Fanel, Calvijh ea Viret een soort van godsdienstige school op. Zij' wilde de waarheid des Evangelies — van, Room'sche dwaling gereformeerd — brengen aan de kinderen. „H ...

De Reformatie
N. B.
1211 woorden
Opvoeding der Gemeente.

Opvoeding der Gemeente.

I. Over het algemjeen is het niet meer noodig in onze 'kringen t© betO'Ogen, - dat het zendingswerk ro'eping is der berk ides Heeren; geen particuliere liefhebberij' van enkele medelijdende vro-men, maar gehoorzaamheid aan het uitdrukk©lijb gebod: „Gaat heen in 'de ...

De Reformatie
J. D. WIELENGA.
N. B.
2533 woorden
De Atheïstische beweging in Nederland.

De Atheïstische beweging in Nederland.

I. De Vrijdenkersorganisatie „De Dageraad" heeft zich dezen winter een geduchte actie voorgenomen. Zij wil een tournee gaan maken door ons land en daarbij den ex-predikant Ds. N. J. Pabon rondvoeren, die zal spreken over het onderwerp.-„Mijn afscheid vam d© Kerk". ...

De Reformatie
N. B.
1970 woorden
De Atheïstische beweging in Nederland.

De Atheïstische beweging in Nederland.

II. In mijn vorig artikel schetste ik de vrijdenkersvereenigiuig • „De Dageraad" in de eerste halve eeuw vtan haar bestaan, het tijdvak 1856—1906. ik mis echter de gegevens om pok van de laatste 14 jaar zulk een overzicht te geven. Op mijn verzoek om inlichtingen, ...

De Reformatie
N. B.
1750 woorden
Geestelijke nood in de Centrale landen.

Geestelijke nood in de Centrale landen.

Met groot© voldoening zien wij' terug op de milde ga, ven, die ons naar aanleiding van onze lezingen „Wacht en Licht, Ervaringen in Berlijn" werden ter hand gesteld, (ongeveer 40.000 Mark). Dö nood van vele broeders en zusters in Duitsohland is daardoor eenigszdns verlicht. De arbeiders en arbeid ...

De Reformatie
N. B.
Pastor Schüszler.
1033 woorden
Evangelisatie en Reclame.

Evangelisatie en Reclame.

Evanigelisatie en Reclame bebooien in het geheel niet bij elkaar zoo vult miiSscihien m'enig lezer den titel van mijh artikel aan. Evangelisatie en Heclame — wat een monsterverbond! zoO' valt welliicbt een ander uit. Ik herinner mij eens een© predikatie gehoord 1; e hebben over Jesaja 42 : 2, waa ...

De Reformatie
N. B.
1939 woorden
Evangelisatie en Politiek.

Evangelisatie en Politiek.

Een verband tusisohen Evangelisatie en Politie'k wordt gewoonlijk alleen gelegd door onze te'genstanders. In den volksmond is de evangelist een door de bo'urgeoisie omgekochte verrader va, n zijn klasse. Evena, is in d; ez'en gedaohtengang de zende-, ling rnet zijb. Bijbel e'en wegbereider is voi ...

De Reformatie
N. B.
1404 woorden
van 28