GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

1.097 resultaten
Filteren
van 110
WINCKEL.
Twaalfde Jaarvergadering der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag.

Twaalfde Jaarvergadering der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag.

Van uit Utrecht, en toen hadden we al een reisje achter den rug, bracht de spoortrein ons in meer dan vijf uren tijds naar Groningen. Het was een heele zit, maar als men de portieren uilkeek en men zag de golvende graanakkers of het geel en bruin der Drentsche heidevelden met zwarte en witte scha ...

De Heraut
WINCKEL.
11319 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Rasland. De Evangelische Alli­ antie contra den Procureur van de H. Synode, Pobedonostzeff Hoe men ook denke over de Evangelische Alliantie, een iegelijk, die haar arbeid volgt, moet toestemmen, dat zij overal moedig voor de vrijheid van conscientie, waar die aange ...

De Heraut
WINCKEL.
4066 woorden
Bnitenland.

Bnitenland.

Zwitserland. Uit de nationale kerk van Geneve en uit de vrije kerk van Neufchatel.In Zwitserland heeft het feit dat de heer Thomas hulpprediker van de nationale Gereformeerde kerk van Genere, zich van die kerk heeft losgemaakt zeer de aandacht getrokken.Deze stap is echter goed te v ...

De Heraut
WINCKEL.
HOOGENBIRK.
2854 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Dnitschland. De geschiedenis van het W u p p e r t h a l i n deze eeuw. II Dr. Zahn noemt Dr. Kohlbrilgge den grootsten theoloog, die het dal in deze eeuw gehad heeft. Dr. K., zoo zegt hij, richtte in deze eeuw ene gereformeerde school op, die aan de bejdenis ...

De Heraut
WINCKEL.
2773 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. Uit de acten der Fransch-w wDe Fransch-Geref. kerk te Plamburg was in staat om haar archief ongeschonden te bewaren. Nu en dan werd het een en ander daaruit medegedeeld. De Ref. Kirchenzeitimg wil daarin niet achterblijven en liet daarom een artikel in hare kolommen drukken, w ...

De Heraut
WINCKEL.
2763 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engelsch-Indië. De jongste crisis der Theosophische vereeniging. Explooten van Annie Besant.In 1880 begon een krachtige beweging in Indië. De volkstelling had opnieuw bewezen dat de Christelijke zendingsgemeenten waren toegenomen. De neutrale regeeringsscholen hadden zoo gewerkt dat de Ind ...

De Heraut
WINCKEL.
2757 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Dultschland. Een levensteeken.In een Duitsch Kerkelijk blad vonden wij een betoog waaruit wij hoop kregen, dat gelijk in Dultschland de energie begin: te ontwaken om de handen aan het werk te slaan teneinde op stoffelijk gebied er weder bovenop te komen, er ook op geestelijk gebied gearbei ...

De Heraut
WINCKEL.
2734 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Hoe Goede Vrijdag en Paschen door Ritualisten wordt gehouden. Verderfelijke lectuur.Hoogkerkelijke bladen wijzen er met zekeren trots op, dat in het laatste jaar steeds meer Ritualistische godsdienstoefeningen gehouden worden, en dat dit bijzonder uitgekomen is bij de viering van ...

De Heraut
WINCKEL.
2717 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Fraiilrijic. H e t storium contra het Oratoire. Par ij scha Considen kerkeraad vanZij die zich gingen inbeelden, dat van lieverlede in den boezem der Gereformeerde Fransche staatskerk de strijd tusschen evangelisch en liberaal zou moeten verdwijnen, moeten wel te leur gesteld zijn door het ...

De Heraut
WINCKEL.
2659 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. De British Weekly en de Examiner over den Z.-A. oorlog.We zouden zoo gaarna vermelden, dat men in Engelsche Christelijke kringen gevoelt dat de voortzetting van den oorlog voor het Engelsche volk is een vermeerderen van schuld met schuld. Doch daartoe kwam het tot hiertoe niet. W ...

De Heraut
WINCKEL.
2565 woorden
van 110