GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

103 resultaten
Filteren
van 11
GEESTELIJKE ADVIEZEN.
De Reformatie
De onfeilbaarheid der Apostelen en Petrus” houding te Autiochie.

De onfeilbaarheid der Apostelen en Petrus” houding te Autiochie.

M. d. R. te 's-H. zond de volgende vraag in: Mag men met een beroep op Matth. IS : 17 en 18 zeggen, dat de Apostelen onfeUbaar waren, en, zoo ja, hoc is daarmee dan te rijmen het feit, dat Paulus Petrus bestraffen moest omdat Petrus te Antiochië het hield met degenen die uit de besnijdenis ...

4 december 1925
De Reformatie
F.
679 woorden
Esperanto.

Esperanto.

Nog altoos wachten op beantwoording enkele vragen, die een onzer lezers me deed, over Esperanto.Ofschoon ik het onderwerp niet zonder kunsten vliegwerk in deze rubriek kan onderbrengen, zal ik deze vragen, die, zooals inzender ze stelde, tot , op zekere hoogte ook een geestelijken kant heb ...

12 juni 1931
De Reformatie
F.
682 woorden
Levi’s straf en Levi’s eere.

Levi’s straf en Levi’s eere.

De tweede vraag van onze lezeres te H. is hoe de eere, die onder Israël den stam Levi te beurt viel in zijn verheffing tot de bediening des heiligdoms to rijmen is met de straf, die het woord van Jacob, in het zegenen van zijn .zonen Levi aanlcondigde. Dat Levi later ijverde voor den Naam des Hee ...

5 juni 1925
De Reformatie
F.
705 woorden
Bedlening van het H. Avondmaal.

Bedlening van het H. Avondmaal.

Bij vragen, die betrekking hebben op de bediening van 'het H. Avondmaal, is het eigenlijk niet , t© doen om een geestelijk, maar om een kerkrechtelijk advies.Doch nu voor mijn rubriek het hek toch vrijwel van den dam geraakte, en de Redactie van ons blad de vragen doorzond aan mijn adres, ...

29 januari 1932
De Reformatie
F.
759 woorden
Gods voorzienig bestel en ons eigen doen.

Gods voorzienig bestel en ons eigen doen.

A. V. d. L. te R. zond me ter beantwoording de volgende vraag: „Hoe moeten wij pns-zelven & ƒ anderen troosten, wanneer wij of zij, door eigen schuld, maar onopzettelijk, een ol ander leed over ons brfychten? De vraag is door haar algemeenheid wat vaag. Doch uit Het voorbeeld ter toeli ...

3 juni 1927
De Reformatie
F.
772 woorden
Is de verheerlijkte Jezus nog vatbaar voor lijden?

Is de verheerlijkte Jezus nog vatbaar voor lijden?

Deze vraag, die me gedaan werd door een moeder, uit naam van haar dochter, en die de eenige is, welke ik nog in voorraad heb, is zeker nog niet bij zoo vele van m'n lezers opgekomen.Toch is het niet zoo vreemd, dat ze opkomt.Als we denken aan Jezus' belofte, dat Hij, ook na Zijn ter ...

2 november 1928
De Reformatie
F.
797 woorden
Christus’ vloek over wie den zijnen ergernis geeft.

Christus’ vloek over wie den zijnen ergernis geeft.

Een inzendster voor deze rubriek weet geen weg met het woord van onzen Heere Jezus Christus in Matth. 18: (parallel Mare. 9:42 en Lukas 17:2): Maar zoo wie één van deze kleinen, die in mij gelooven, ergert, het ware hem nutter, dat een molensteen om zijn hals gehangen, en dat hij verzonken ware i ...

26 juni 1925
De Reformatie
F.
805 woorden
Over den oorspronkelijken rang van Satan, en over de volharding der goede Engelen.

Over den oorspronkelijken rang van Satan, en over de volharding der goede Engelen.

Onder verontschuldiging bij m'n lezers, dat ik hun in deze rubriek al weer te lezen geef, wat er strikt genomen niet in thuis hoort, en bij den inzender, dat hij m'n antwoord niet zóó spoedig vond, als hij gewenscht had. Iaat ik hier de beantwoording volgen van een paar vragen over de bovengenoem ...

2 mei 1930
De Reformatie
F.
823 woorden
De verwachting van de vrederkomst des Heeren.

De verwachting van de vrederkomst des Heeren.

Een onzer lezeressen meent dat in de bediening des Woords onder ons en in onze kerkelijke periodiek weinig of geen aandacht geschonken wordt aan de wederkomst des Heeren en dat er van een levendige verwachting van de verschijning van Christus over het geheel niets valt te bespeuren. Ze acht dit i ...

12 juni 1925
De Reformatie
F.
830 woorden
Kerkelijk leven. (Slot).

Kerkelijk leven. (Slot).

Als juist, wijl naar Gods Woord, is wat ik schreef over het verband tusschen de onzichtbare en de zichtbare kerk en over de bestemniirig en de roeping der laatste', om te zijn — en om zoo zuiver als mogelijk is, te zijn — openbaring van de eerste en als die openbaring, overeenkomstig het wezen de ...

8 mei 1925
De Reformatie
F.
840 woorden
van 11