GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1915-04-25
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

CLXVIII. VIJFDE REEKS. XXX. En die koning zal doen naar zijn welgevallen, en hij zal zich zelven verheffen en gfroot maken boven allen god, en hij zal tegen den God der goden wonder ...

De Heraut
Dr. A. K.
4074 woorden
Onjuist beroep.

Onjuist beroep.

De Sneeker Kerkeraad heeft in de nadere toelichting, die hij bij zijn adres aan de Synode der Hervormde Kerk uitgaf, zich ook beroepen op de Hei'aut en wel op een artikelenreeks, waarin Prof Rutgers uiteenzette, hoe de aanneming of toelating tot het Avondmaal behoorde te geschieden.Dit ber ...

De Heraut
373 woorden
„Overgaan tot een anderen staat  des levens".

„Overgaan tot een anderen staat des levens".

III. In de gevallen in ons vorig artikel genoemd, kan er wel geen twijfel over bestaan, dat er gegronde reden is voor een predikant om zijn ambt neer te leggen en hetzij als ambteloos burger te gaan leven, hetzij naar een ander beroep om te zien. Wie geheel de gave ...

De Heraut
DR. H. H. K.
1953 woorden
„Indien gij naar Mij bragen zult met uw gansche hart.

„Indien gij naar Mij bragen zult met uw gansche hart.

En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw gansche hart. Jer. 29 : 13. Dorst naar (lod is aan het vrome, Godvreezende volk niet vreemd. Voelt de ziel dat ze weer verder van haar God is afgedoold, dan mist ze den innerlijken vrede. Dan ...

De Heraut
Dr. A. K.
1571 woorden
Op de jongste vergadering

Op de jongste vergadering

Amsterdam, 23 April 1915.Op de jongste vergadering door de Luthersche' predikantenvereeniging te Amsterdam gehouden, heeft Dr. H. J. Toxopeus, Luthersch predikaint te Amersfoort, het pleit gevoerd voor de wederinvoering der biecht. »Het Katholicisme, zeide hij, kent een instituut voor indi ...

De Heraut
699 woorden
Voor Kootwijks scholen.

Voor Kootwijks scholen.

In hartelijkea dank ontvangen : van S., Hilversum ƒ 10. ...

De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS
voorsitter.
7 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

In het Kerkblad voor Oost-Indi'c geeft Ds. Van Dijk, van Keboemen, een overzicht van den Zendingsarbeid pp het Friesche terrein, waaraan we het volgende ontleenen; Toen in 1900 door de Friesche Kerken Ds. Bakker was uitgezonden, en hij zich Keboemen tot woonplaats liad gekozen, bleek al sp ...

De Heraut
1492 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

DE SPEELMAN. XLI. VOORUITGANG. Weer ging een maand voorbij. Het g-ras liep uit, gelijk het jonge hout; er kwamen bloemen; 't was Lente.In het eerst met eenig wantrouwen, later met eenige goede v ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1194 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. Een roepstem van een gemeentelid.Vriend en vijand moet erkennen dat in Duitschland, als gevolg van den oorlog, een wederontwaking van het godsdienstige en kerkelijke leven is te constateeren. Het verschijnen van een menigte »Kriegspredigten« getuigt mede daarvan. Maar dat daar ...

De Heraut
634 woorden
GEMENGD NIEUWS

GEMENGD NIEUWS

Uit Tsingtau wordt gemeld, dat sedert dez Chineesche stad in handen der japanners gevallen is, de zendelingen geen vrijheid van beweging hebben, maar als gevangenen beschouwd worden. Een verzoek om voort te gaan gelijk men gewoon was, werd afgeslagen. Superintendent Boskamp heeft gedurende de bel ...

De Heraut
WlNCKEL.
179 woorden
van 4