GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

14 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1921-01-21
DE CRITIEK DER OUDEREN.

DE CRITIEK DER OUDEREN.

II De periode van worateling en druk, waarin, gedurende de tweede helft der vorige eeuw, heit gereformeerde leven tot ontwaking en nieuwen bloei kwam, is, gelijk ik in het leerste artikel met enkele wodrden heb uiteengezet, gevolgd door teen tijöpferk van ovea-winn ...

21 januari 1921
De Reformatie
K. D.
1649 woorden
In eigen taal.

In eigen taal.

Dat zegt 'diiei hoofdman o-ror honderd uit Eap.ernaüm. Kort tevoren is, gelijk uit het slot van. Jo-hannes' vier'de hoofdstuk Mijbt, uit dalzelfd© Ka-" piemaüm die koninklijke hoveling naar Kana gereisd om van feus genezing te vragen vooï zijn doodziekten jong'en.Toen höelt die vaid ...

21 januari 1921
De Reformatie
G. R. K.
985 woorden
Een woord van verweer.

Een woord van verweer.

Zeer tot mijn leedwezen moet ik de lezers van dit blad lastig vallen m'et een wooiidi van verweeir tegen prof. Obbink', die in „'"Bergopwaartfe" van 8 Jan. 1.1. het volgende stukj'e plaats te : Onaangename dingen over de gezangenkw'estio in de Gereformeerde ...

21 januari 1921
De Reformatie
H. Th. O.
De M.
T. FERWERDA.
2902 woorden
De taak der Natuurwetenschap.

De taak der Natuurwetenschap.

IV Wanneer dan onze beginselen inderdaad voor ons zóó evident zijh, . dan volgt. daaruit tweeërlei taak. In de eerste plaatsi zal m^en toch geroepen zijn voor zich zelf en voor anderen zoo duidelijk mogelijk uiteen te zetten, Wiaarom' juist deze denkbeelden en geet ...

21 januari 1921
De Reformatie
F. J. J. B.
1182 woorden
Behandeling van de Zending op de Ger. Jongelingsvereeniging.

Behandeling van de Zending op de Ger. Jongelingsvereeniging.

II Het staat o.i. wel vast, dat de keuze der onderwerp'en miet eenzij'dig historisch of theoretisch mag zijn. Over het algemeen wij'den onze vereeniglngen, die de z; ending behandelen, schier alleen hun aandacht )aan de hi, storie. Dit nu levei^t bezwaar op. De mee ...

21 januari 1921
De Reformatie
J. D. WIELENGA.
W.
B. WIELENGA
1442 woorden
De moderne roman.

De moderne roman.

II. De auteurs In mijin vO'rig artikel wees ik er op, hoe de moderne ro'inan 'in 'de beginselen die hij' voorstaat spiegel is .van zij'n tij'd; ho'e hij jde absolute vrijhei'd van han'delen opeischt voor de moderne jonge vrouw en het 'doen ; schildert als den weg, ...

21 januari 1921
De Reformatie
C. TAZELAAR.
2042 woorden
PERS-SCHOUW

PERS-SCHOUW

Kuyper I en II De onmeedoogende schaar vain het plaatsgebi'efc knipte van mijn vorige Pers-schouw het laatst© stuk af. Vandaar, dat ik over het icmflerwerp, waarmee ik toen eindi, gde, nu nog even doorga.Jammer, dat ik uit hiet mOoie artikel van prof. Anema, ...

21 januari 1921
De Reformatie
HEPP.
2733 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

Hooggeachte Rediabtie!Het schrijven van' Dr. Geelkerken in no.. 15 van „De Reformatie" noodzBiakt mij U nogpaaals ©enige plaatsruimte te verizo'eken, om rekenschap te doen tegenover Dr. G. izoowel als tegenover andere lezers der „Stemmen"" — Puisqüe lè vin est tirè, il faut 1© boire. ...

21 januari 1921
De Reformatie
E. V. d. M.
Dt. Th. RUYS Jr.
A. KLOOSTERMAN.
P. KRUISWIJK
A. WIJNGAARDEN
F. VELDSTRA
2062 woorden
CORRESPONDENTIE.

CORRESPONDENTIE.

Voorzoover onze abonnés niet inzonden, liepen we begin Febr. a.s. te disponeeren over hei abonnementsgeld Ie halfjaar 1921. Tot 31 dezer hebben onze abonnés dus nog gelegenheid het abon­ nementsgeld te remitteeren.DE UITGEVERS. ...

21 januari 1921
De Reformatie
DE UITGEVERS
35 woorden
„De Macedoniër”, Zendingstijdschrift. Jaargang 1921. Uitgave Edzo Venema, Groningen.

„De Macedoniër”, Zendingstijdschrift. Jaargang 1921. Uitgave Edzo Venema, Groningen.

Gelukkig, „De M'acedoniër" varschijnt weer maandelijks; de prijs is r!; u wat verhoogd, n.l. tot f4, doch dit is nog waai-lijk niet te veel. De eerste aflevering maakt een uitstekenden indruk. Ds. Bakker geeft een terugblik, waiarin hij een vergelijking trekt tusschen 1900 en 1920. Hij wijdt ook ...

21 januari 1921
De Reformatie
J. D. W.
232 woorden
van 2