GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

3.237 resultaten
Filteren
van 324
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Mededeellng. Een gedeelte der cople kon in dit nummer geen plaats vinden. Antwoord aan dr de Bondt. (I.) Puntsgewijs hebben we in ons nummer van 16 Febr. dr A. de Bondt van antv/oord trachten te dienen: 14 punten. Het meeste daarvan gaat dr de Bondt voorbij. ...

De Reformatie
K. S.
S. GREIJDANUS.
8366 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

GEBED OM DEN WEDEROPBOUW DER KERK.¹) Broeders en Zusters in onzen Heere Jezus Christus, Er is bhjdschap en dankbaarheid in onze harten. Zoo de Heere wil hopen we op den dag van morgen voor het eerst na den oorlog en voor het eerst na de beroering en vrijmaking der ...

De Reformatie
V.
K. S.
G. A. HOEKSTRA.
A. J. BOSCH.
8347 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

De scheuring in Amerika (VI.) Komen we thans tot de geschiedenis van 1924, het jaar der synode van Kalamazoo, waarover ds Hoeksema vervolgens spreekt in zijn referaat.Terecht herinnert ds Hoeksema er aan, dat volgens deze synode „de verklaagde broeders in de ...

De Reformatie
K. S.
H. HOEKSEMA.
S. GREIJDANUS.
G. V.
8269 woorden
confessie en organisatie. II.

confessie en organisatie. II.

In ons vorig nummer gaven we het eerste deel van wat drs C. v. Dijk ons verzocht te publiceeren. Omdat drs V. Dijk ook prof. Holwerda en ds Schilder in zijn daarna volgend gedeelte betrok, heb ik beiden inzage van zijn stuk gegeven, met verzoek, hun opmerkingen te willen geven. Waaraan zij volded ...

De Reformatie
K. S.
K.S.
P. DEDDENS
8133 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Laatste woord inzake Walaeus. Met betrekking tot Walaeus' standpunt verdienen nog volgende punten de aandacht.1. Onze opmerkingen tegen dhr Bouwmeester en den Veendamschen predikant keeren zich natuurlijk ook tegen het bekende synodale Praeadvies. Dat is de ...

De Reformatie
K. S.
ai^jlS^^* de rest
8015 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

De scheuring in Amerika. (IV.) Thans komende tot de aanleiding o£ oorzaak der scheiding in Amerika, hoeren we ds Hoeksema allereerst spreken over de „nieuwe mentaliteit", die omstreeks 1924 in de amerikaansche zusterkerk zich openbaarde.Zonder op de détails ...

De Reformatie
K. S.
H. HOEKSEMA.
S. GREIJDANUS.
POST.
G. B.
8004 woorden
„Uw oecumenische taak”

„Uw oecumenische taak”

De toesprai'.k, die ili tct U ga houden, draagt tot titel, zooals ge weet „Uw oecumenische taak". Daar zit een vreemd woord in: oecumenisch. Ais ge het te geleerd vindt, geeft dan niet mij de schuld: het onderwerp is Uw dienaar precies zoo opgegeven.Toch behoeft ge van dat woord niet te sc ...

De Reformatie
K. S.
J. F. DE WEGER
7939 woorden
Wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten? VI.

Wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten? VI.

Als onze lezers een beetje bekomen zijn van den schrik, kunnen we verder. Dat ze geschrokken z ij n, neem ik zoomaar aan. Stel u. voor, de zendingsprofessor, dien ze in (synodocrafisch) Kampen en Amsterdam hebben, plus heel het corps zendingsmenschen, opgewarmd door „het zendingscentrum", krijgt ...

De Reformatie
K. S.
7903 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Hoe het in de hedendaagsche tenten Kedars toegaat. Men zal zich herinneren, dat begin 1944 een - vijftnl predikanten uit .Groot-Den Haag in betrekking tot het optreden_van prof. Schilder met diens brief aan de kerkeraden, zich ieder per afzonderlijk schrijven tot d ...

De Reformatie
P. GROEN.
K. S.
7739 woorden
SUBSTRAAT OF „GENADE"?

SUBSTRAAT OF „GENADE"?

Nadat wij onze jongste artikelenreeks in De Reformatie hadden afgesloten, verschenen nog enkele publicaties, welke in verband met de door ons besproken onderwerpen van belang zijn. Wij hebben het oog op de volgende geschriften: dr A. de Bondt, de A 1 g e-mene Genade, in Het Dogma der Kerk Groning ...

De Reformatie
R. H. BREMMER
K. S.
7650 woorden
van 324