GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

147 resultaten
Filteren
van 15
Over Emil Ludwig.

Over Emil Ludwig.

Als hieronder weinig gezegd wordt over het boek «n des te meer over den schrijver, dan vloeit dit voort uit tweeërlei. Primo uit den wensch der Redactie, in deze rubriek te bieden niet een recensie in den gangbaren zin_, maar de belichting van een strooming, de typeering van een stelsel, de bespr ...

De Reformatie
F.
2684 woorden
Nog eens: Gedwonflen huwelüken.

Nog eens: Gedwonflen huwelüken.

Een onzer lezers — doch die, naar bij ons Verzekert, spreekt uit naam van meerderen — is over m'n antwoord aan de B. te A. oiver gedwongen huwelijken niet tevreden.Aan de B's verzoek, om bewijs uit de H. Schrift, dat wie gedwongen ten huwelijk gaan, schuldig staan aan overtreding van het 7 ...

De Reformatie
F.
2019 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

„Komt ieder geloovige vóór zijn dood tot verzekerdheid van zijn genadestaat ? "De vraag is geen onbekende voor wien de belangstelling in de dingen des geestelijken levens niet vreemd is. Waar een kring van geloovigen bijeen is, en het genadewerk Gods in de zielen der zijnen onderwerp is va ...

De Reformatie
F.
1817 woorden
De blUdsGhag des geloofs en bet groote aantal deroenen  die verloren gaan.

De blUdsGhag des geloofs en bet groote aantal deroenen die verloren gaan.

Zoo gelooi ik het best te formuleeren de vraag, die G. S, te A. me ter beantwoording in deze rubriek toezond.Ze vestigt de aandaclit cp' het ontroerend feit, dat er na Christus zoowel als onder de Oude Bedoeling, en, ondanks de krachtig-opwakende zendingsactie, in onzen tijd zoowel als in ...

De Reformatie
F.
1800 woorden
Geloofsverzekerdheid.

Geloofsverzekerdheid.

Eer-onzer .lezers zond me een drietal vragen toe, die zich alle bewegen om die hoogst-begeerlijke vrucht van het werk des Geestes bij Gods kinderen, die we gewoon zijn „geloofsverzekerdbeid" te noemen.'k Schrijf de vragen hier niet af, en ik ga ze ook niet één voor één beantwoorden. 'kZou ...

De Reformatie
F.
1755 woorden
HE pp.

HE pp.

~~ GEESTELIJKE ADVIEZEN. „Hangt de segen van de bediening des Woords voor die haar ontvangen samen met den persoon van den Dienaar, met zijn voordracht en m.et de kwaliteit van de preek f"Zoo luidt — met eenige wijziging, maar die, ook naar Tiet oordeel van den inzender zelf, naar 'k vertr ...

De Reformatie
F.
1743 woorden
Gebod IV.

Gebod IV.

H. K. te N. O. vraagt mijn oordeel over een stelling betreffende de strekking van het vierde gebod onder de Nieuwe Bedeeling, door hem verdedigd, maar door anderen bestreden.De stelling luidt: „Het vierde gebod geldt voor ons niet meer in den zin van „dan zult gij geen werk doen", en derha ...

De Reformatie
F.
1687 woorden
Geestelijke verlating.

Geestelijke verlating.

De vraag, die ik nu ga beantwoorden, is er een van zeer teederen aard. Zé leidt ons in het binnenste heiligdom van bet zieleleven van Gods kinderen. Ze gaat over wat de Heilige Schrift de „verberging van Gods aangezicht" noemt, en waarvan onze vaderen, in aansluiting aan een ander spraakgebruik d ...

De Reformatie
F.
1631 woorden
Matth. 6:33.

Matth. 6:33.

Een onzer lezers vraagt naar de bedoeling van bet woord des Heeren Jezus in Matth. 6:33: Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijne gerechtigheid, en alle deze dingen zullen u toegeworpen worden.”Hij schrijft, dat hij in een verhandeüng over de vraag, of het Christendom diesseitig of je ...

De Reformatie
F.
1625 woorden
Gebed om volmaaktheid.

Gebed om volmaaktheid.

W. te A. schrijft me het volgende: „Onlangs hoorde ik zeggen: Wat ik 't meest begeer, is een leven, Heer, vlekloos rein, hier op aarde met U." Daar zegt m'n christechart „amen" op. En toch — mogen we bidden om de immers onbereikbare volmaaktheid vóór 't sterven? Zou u daarover eens willen schrijv ...

De Reformatie
FERNHOUT.
F.
1562 woorden
van 15