GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

177 resultaten
Filteren
van 18
BOEKBESPREKING
De Reformatie
„De Loonarbeid", door Prof. Dr P. A. Diepenhorst. - Uitgave van J. H. Kok N.V., Kampen, 1931.

„De Loonarbeid", door Prof. Dr P. A. Diepenhorst. - Uitgave van J. H. Kok N.V., Kampen, 1931.

I. Laat ik de bespreking van dit werk mogen beginnen met enkele opmerkingen, die in een rubriek „Allerlei" thuis hooren.a. Allereerst dan de sinds lang stereotype uitdrukking, wanneer het werken van Kok betreft, dat de uitvoering voortreffelijk is-Enkele drulcfouten vond ik op blz. 19, 259 ...

De Reformatie
A. SCHILDER
4115 woorden
„KERK EN WERELD”.

„KERK EN WERELD”.

Zoo heet de brochure, waarmee: prof. Ridderbos de synode en haar „getuigenis" tegen den dusgenaamden j, aanval" van Dr. Geelkerken in bescherming heeft genomen.Kerk èn wereld!Toen ik deze brochure las en ook dactó aan hetgeeai onze kerkelijke pers tot dusver over deze zaak in het mi ...

De Reformatie
B. W.
1548 woorden
Emil Brunner, De Theologie der Crisis.  N.V. Boekh. W. ten Have — Amsterdam.

Emil Brunner, De Theologie der Crisis. N.V. Boekh. W. ten Have — Amsterdam.

De verschijning van dit boek in nederlandsche vertaling kan ik slechts betreuren.Niet, dat ik den auteur niet een man van groote beteekenis zou achten, of ernstige bestudeering van wat hij wil, niet een plicht zou rekenen van... wie daartoe in staat is. Integendeel, wat Brunner, en de door ...

De Reformatie
K. S.
1521 woorden
Noodige nabetrachting

Noodige nabetrachting

In het dagblad „Trouw" — in het nummer van 28 Januari 1950 — schreef Prof. Dr S. U. Zuldema een kort artikel, „Geloof en Leven" getiteld, waarin hij zich uitspreekt over de eerste twee deelen van prof. Berkouwer's „Dogmatische Studiën". Als ik goed lees iser verband tusschen dit artikel va ...

De Reformatie
Drs J. M. ZINKSTOK.
1519 woorden
Trouwaan Oranje, Nederland en Oranje  Eén in verleden, heden en toekomst, onder redactie van M. J. Leendertse, ingeleid door  Jhr Mr F. Beelaerts van Blokland, geïllustreerd onder leiding van Mr N. Beets, uitgegeven bij gelegenheid van den vijfentwintigsten jaardag van Hare Koninklijke Hoogheid  Prinses Juliana, bij J. M. Meulenhoff, Uitgever, Amsterdam. (Ing. f4.90, geb. f6.75; luxe editie tot een beperkt aantal f25.—)

Trouwaan Oranje, Nederland en Oranje Eén in verleden, heden en toekomst, onder redactie van M. J. Leendertse, ingeleid door Jhr Mr F. Beelaerts van Blokland, geïllustreerd onder leiding van Mr N. Beets, uitgegeven bij gelegenheid van den vijfentwintigsten jaardag van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana, bij J. M. Meulenhoff, Uitgever, Amsterdam. (Ing. f4.90, geb. f6.75; luxe editie tot een beperkt aantal f25.—)

Terwijl we nog verkeeren onder den diepen indruk van de rouwdagen over ons Vorstenhuis en ons land, zijn er al weer de eerste toebereidselen voor den nationalen feestdag van 30 April, als H. K. H. Prinses Juliana 25 jaar hoopt te worden. Van feestbetoon zal geen sprake zijn, maar binnen de grenze ...

De Reformatie
1474 woorden
Een hoornstoot tegen Assen?

Een hoornstoot tegen Assen?

K. Schilder, Een liOiOmstoot tegen. Assen? Antwoord op een „Conscientie kreet". Kampen — J. H. Kok, 1928.Volgens gewoonte moet ik in „De Reformatie" mijn werk zelf aankondigen.Zooals de titel verraadt, is deze brochure bedoeld als een nieuw exemplaar in de welhaast omvangrijke litte ...

De Reformatie
K. S.
1355 woorden
De almanak 1950 van F Q.I.

De almanak 1950 van F Q.I.

Zoo juist is verschenen de 56e jaargang van den Almanak van het Studentencorps, dat zich niet alleen noemt „Fides Quaerit Intellectum", maar het, ook volgens uitspraak van den Nederlandschen rechter, (nog steeds) Is.Deze aankondiging-zonder-meer zal velen van de lezers wellicht weinig zegg ...

De Reformatie
J. H. ALBERTS.
K. S.
1275 woorden
Prof. Dr W. J. Aalders; Om de Kerk.  Bosch & Keuning — Baarn, 1931.

Prof. Dr W. J. Aalders; Om de Kerk. Bosch & Keuning — Baarn, 1931.

Prof. Dr W. J. Aalders; Om de Kerk. Bosch & Keuning - Baarn, 1931.Na een inleiding geeft de Groninger hoogleeraar 6 hoofdstukken: Toenadering tusschen de kerken, De Conferentie van Stockholm, Angelsaksisch en Duitsch Christendom, De Conferentie van Lausanne, Reformatorisch Kerkbegrip, ...

De Reformatie
K. S.
1273 woorden
In houd der periodieken.

In houd der periodieken.

(Alleen die periodieken, ' welke geregeld worden toegezonden, komen voor deze rubriek in aanmerking.)Antirevolutionaire Staatkunde — orgaan van de Dr Abraham Kuyperstichting (Dec '24): A. W. F. Idenburg, Ons standpunt inzake oorlog (slot)..— Dr H. Dooyéweerd, In den strijd om een Christeli ...

De Reformatie
1076 woorden
„Karaktervorming bij kleuters en kinderen”, door Dr S. O. Los. M. A. N.V. Dagblad en Drukkerij „De Standaard”, Amsterdam.

„Karaktervorming bij kleuters en kinderen”, door Dr S. O. Los. M. A. N.V. Dagblad en Drukkerij „De Standaard”, Amsterdam.

Dr Los merkt in het voorwoord van zijn boek op: „Er zijn weinige wetenschappen, die zich in de laatste jaren zoo snel ontwikkeld hebben als de Karakterkunde. Een van de gevolgen da.arvan is de splitsing van het onderzoek naar de leeftijden. De pubertairen en de volwassenen moeten anders beschouwd ...

De Reformatie
J. W.
882 woorden
van 18