GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

265 resultaten
Filteren
van 27
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN.
De Reformatie
Een Synodale uitspraak.

Een Synodale uitspraak.

I. Reeds iop het .eierste ChristeHjk-Sociaal Congres werd doior Ds. Brumimelkamp in zijn referaat over de roeping der Kerk tegenover de sociale nooden, de : st©lïing verdedigd, dat in de preidik'ing moest worden lalgeraaand vain aansluiting aan vereenigingen len ba ...

De Reformatie
K. D.
1680 woorden
Een Synodale uitspraak.

Een Synodale uitspraak.

III Hoever gaat bet advies der Leeuwarder Synode? Spre'ekt het uit, dat de vakvereenigingen, die wij kemi'en, het ideaal van sociale organisatie zijn, en dat naar het Woord des Heeren patroons en arbeiders O'p deze' wijze zich •vereenigen moeten ? Mag mein uit deze ...

De Reformatie
K. D.
1307 woorden
Een Synodale uitspraak.

Een Synodale uitspraak.

IV. Is oinze christelijke actie dien steuh' der Klerk waard ? Zonder eenige reserve durf ik diëziö vTaag bevestigend te beant-woordem, en het beeft mij' (dan ook ten zeerste verblijid, dat op de Generale Synode van Leeuwarden niemand tegen dien steun z'n ste ...

De Reformatie
K. D.
1664 woorden
Een Synodale uitspraak.

Een Synodale uitspraak.

V. (Slot). Tot ijiu toe besprak! ik dat gedeelte van het sylnödale rapport, waarin de Eerken vermaand' worden haar leden op te wekken zich aan te sluiteïi bij' organisaties^ welkb staan op Christelijfcen grondslag; doch er zijln nog^ een paar punten, die onze .aand ...

De Reformatie
K. D.
D.
1588 woorden
De vrijheid der vrije school.

De vrijheid der vrije school.

I. Er is in onze .dagen sohier geeto. dan'kbaarderi onderwerp dan de vrijlheid.Wie 'haar lol gaat verkondigen, en tevens kans ziet om aan Ideze lo-frede ©en vurig pleidooi voor het recht te verbindein, kan vrij^l zeker zijn van Ide belangstelliwg der schare, ...

De Reformatie
K.D.
1819 woorden
De vrijheid der vrije school.

De vrijheid der vrije school.

II. De vrijheid Ider vrije fschoiol i's dus ideëel en historisch te verklaren.Ideëel is zij' de ©cht-christelijkb vrijheid, welke aidaequaat is aan de gebondenheid aan God' en Zij'n Woord, en his'torisch bestaat zij Kerin, Hat : d© ouders , niet dan staatsdw ...

De Reformatie
K. D.
1763 woorden
De vrijheid der vrlje school.

De vrijheid der vrlje school.

III. De vrijheid der vrije school is flus allerminsit bandeloosheid.Zij wordt beperkt, en binnen de voor haar bestaan noodzafeéiLijfce pierfeen igehoraden, door den band aan ouidersi 'en onderwij^iers, aan k'eïk en overheid, en er is veel minder gevaar, dat ...

De Reformatie
k. D.
F. W. GROSHEIDE.
1559 woorden
De vrijheid der vrije school.

De vrijheid der vrije school.

V. [Do vrijheid Üer viTJs school kari in 't gedrang kome'Q door den druk, die van. de vjei" ki'ingeni, waarmede zij in verband staat, geoefend wordl. De vrijhcicisbemoöilijki'ng is liet sterkst van de zyde vali den staat, en het gevaar is 'niet denkbeeldig, Hat o'ü ...

De Reformatie
K. D.
1509 woorden
De vrijheid der vrije school.

De vrijheid der vrije school.

VI (slot). Is de schoolstrijd beëindigd? Die vraag' dringt zich, na al hetgeen ik ovein de nieuwe wet gezegd heb, als vanzelf aan ons op, 'en het zial niet onduidelijk zijln, dat naar mijn inzicht 'er van een „eeuwigen vrede" absoluut geen sprake is. Reeds v ...

De Reformatie
K. D.
1416 woorden
Het recht van staking.

Het recht van staking.

Door enkele lezers werd mij' het verzoek gedaan, om de vraag te beantwoorden, hoe op christelijk stairidpunt de staldng' is te beoiordeelen, en of een christen aan een staking mag meedoen. Om nu met het laatste te beginnen, en terstond met de deur in huis-te vallen, zij' opgemerkt, dat de - geda. ...

De Reformatie
K. D.
1157 woorden
van 27