GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

206 resultaten
Filteren
van 21
HOOGENBIRK
Zending.

Zending.

DE LEVANT. V. Een arbeidsveld.Hebben we aangewezen op wat moeilijkheden en bezwaren de planting en verbreiding des Christendoms in het Oosten stuit, wat vraagstukken zich daarbij voordoen, thans een blik op althans een deel va ...

De Heraut
HOOGENBIRK
992 woorden
Zending

Zending

Boeddhisme «n Geloot. Aanknooping. IV. (Slot.) IV. (Slot.) Gelijk duidelijk uit die nieuwe leer van het Boeddhisme blijkt, wordt het Ascetisme, dat men het hart en de ziel van dien godsdienst zou kunnen noemen, hier geheel verw ...

De Heraut
HOOGENBIRK
977 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

Uit liood en dood g: ^red. I. De Boeren in Zuid-Afrika — afstammelingen van onze voorvaderen, die aan de Kaap zulk een schoon rgk stichtten — zijn een flink en krachtig geslacht, gelijk ieder weet, die hun ooit in de oogen gezien of een krachtigen handdruk va ...

De Heraut
HOOGENBIRK
835 woorden
Zending.

Zending.

Uitkomsten. Toen we eenige maanden geleden onze beschouwingen over de zending — een tijdlang afgebroken — weer voortzetten, richtten we allereerst den blik op het Oosten, de Levant, dat eerst in den laatsten tijd voor eigenlijken zendingsarbeid wederom geopend werd ...

De Heraut
HOOGENBIRK
795 woorden
Zending.

Zending.

De Zending' en de maatscliappy. I. De tijden zijn gelukkig voorbij — hoewel nog niet zoo lang — dat ongeloovigen als Gerstacker e. a. de Zending dorsten bespotten en over haar vruchten den staf breken.Algemeen, door wie geloof ...

De Heraut
HOOGENBIRK
997 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

Uit nood en dood gered. III. {Slot: ) kMet een gebed tot den Heere in 't hart, ondernam onze vriend de moeilijke klimpartij. Steeds de oogen op zijn vijand gericht houdend, ging hij op den zak staan, hief langzaam beide armen omhoog, en sloeg de handen om de ...

De Heraut
HOOGENBIRK
996 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

Voor weetg-rag'e lezers. Een paar dagen geleden ontving ik van een paar lezers, H. en O., een briefje, met verzoek om antwoord te geven op een vraag — iets wat ik gaarne zal doen, als die vrienden mij ook de rest van hun namen willen opgeven.De vraag zelf ec ...

De Heraut
HOOGENBIRK
1121 woorden
Zending.

Zending.

Een belaiig^rijk boekské. II. Het is uiteraard ondoenlijk hier anders dan vluchtig en ten deele op de belangrijken inhoud van het verslag over den Zendingshondin te gaan. Voor ditmaal slechts iets over het belangrijke onderwerp : de ...

De Heraut
HOOGENBIRK
1095 woorden
Zending.

Zending.

Moslemen en Christendom. I.De Indische Gids bevatte ten vorigen jare (in de nrs. van Juni, Juli en Sept.) een reeks opstellen van de hand des heeren J. G. Schot, ambtenaar in Oost-Indië.Deze opstellen, afzonderlijk thans bij E. J. Brill te ...

De Heraut
HOOGENBIRK
984 woorden
Zending.

Zending.

Moslemen en Christendom.  II. Over den invloed van den Islam handelt de heer Schot in zijn 2e opstel. Hij merkt o. a. op, hoe twijfel aan den Koran den Islamiet nooit bevangt; nooit zal hij er aan denken de zoogenaamde vervalschte boeken met ...

De Heraut
HOOGENBIRK
1029 woorden
van 21