GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

51.091 resultaten
Filteren
van 5110
De Heraut
BIJVOEGSAL.

BIJVOEGSAL.

JAARVERSLAG DER VEREENIGING VOOR Voorbereidend Universitair OnderwijsTE AMSTERDAM, UITGEBRACHT IN DE ALGEMEENE VERGADERING VAN 21 NOVEMBER 1899.Voorafgegaan door eens VERHANDELING van Prof. Dr. J. WOLTJEROVER HET ONDERWIJS IN DEPH ...

De Heraut
J. VAN ALPHEN.
TH. RUIJS GZ.
B. VAN SCHELVEN
H. WALLER.
14400 woorden
ZESTIENDE JAARVERGAOERING

ZESTIENDE JAARVERGAOERING

Na de ure des gebeds, richtten tal van leden en begunstigers hun schreden naar de localiteiten, die in Leeuwarden als de «zaal van Van der Wielen" bekend staan. Door de goede zorgen van de Regelingscommissie, waren de zalen daar tot ontvangst der gasten ingericht.Deze samenkomst was druk b ...

De Heraut
13314 woorden
Elfde Jaarvergadering

Elfde Jaarvergadering

van he ï^exeeniQinq voox ^oo^ex €)nïïatt)ije op €)txefoxmuxhm grontrökg, gehouden te Rotterdam op S4 en S5 Juni 1891«Geslagen over heel de linie.Een nederlaag die profetie is van den volkomen ondergang, welke de antirevolutionaire partij wacht, nu Hoog-kerkelijke en Liberaal, Levy e ...

De Heraut
H. H. K.
11959 woorden
Vijftiende Jaarvergadering VAN DE Vereeniging voor Hooger Onderwijs

Vijftiende Jaarvergadering VAN DE Vereeniging voor Hooger Onderwijs

op Gereformeerden grondslag. —wagi Tien jaar geleden hadden heeren Directeuren van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag aan den Kerkeraad der Ned. Herv. gemeente te 's Gravenhage het verzoek gericht, om de Kloosterkerk in de Residentie t ...

De Heraut
A. LITTOOY
O. D. EERDMANS
11784 woorden
Twaalfde Jaarvergadering der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag.

Twaalfde Jaarvergadering der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag.

Van uit Utrecht, en toen hadden we al een reisje achter den rug, bracht de spoortrein ons in meer dan vijf uren tijds naar Groningen. Het was een heele zit, maar als men de portieren uilkeek en men zag de golvende graanakkers of het geel en bruin der Drentsche heidevelden met zwarte en witte scha ...

De Heraut
WINCKEL.
11319 woorden
Dertiende Jaarvergadering van de vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag.

Dertiende Jaarvergadering van de vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag.

gehouden te ARNHEM op 28 en 29 Juni 1893. ( Vervolg.)Na de keurige en bezielende rede van den voorzitter, die door de aanwezigen met onverdeelde aandacht werd aangehoord en het gebed, werd overgegaan tot het voorlezen van de presentielijst, het onderzoek van ...

De Heraut
A. D. J.
J. D. J.
11081 woorden
DERTIGSTE JAARLIJKSCHE SAMENKOMST VAN DE Vereeniging vcor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag, gehouden te Rotterdam op 6 en 7 Juli.

DERTIGSTE JAARLIJKSCHE SAMENKOMST VAN DE Vereeniging vcor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag, gehouden te Rotterdam op 6 en 7 Juli.

Waren we verleden jaar in Gelderlands hoofdtad samen, ditmaal was de groote koopstad an de Maas de plaats, waar onze Vereeniging astvrij ontvangen werd tot het houden barer aarvergadering. Ia de stad van het overdrakke akeuleven gaat men niet zóó in handel en vereer op, dat het oog voor andere ni ...

De Heraut
DUMONCEAU.
HEEMSKERK.
10074 woorden
ZEVENTIENDE JAARVERGADERING

ZEVENTIENDE JAARVERGADERING

VAN DE Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Ëereformeerden grondslag, geUondeu op WoeHsdagr en Donderdasr 7 en 8 Jnli 1897, te Botterdam.Wie naar de Jaarvergaderingen van onze Vereeniging voor Hooger Onderwijs gewoon is op te trekken, wordt onwillekeurig ged ...

De Heraut
Prof. FABIUS
9686 woorden
EEN-EN-TWINTIGSTE JAARLIJKSCHE SAMENKOMST VAN DE Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag, gehouden te Arnhem op 3 en 4 Juli 1901.

EEN-EN-TWINTIGSTE JAARLIJKSCHE SAMENKOMST VAN DE Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag, gehouden te Arnhem op 3 en 4 Juli 1901.

Tegen twee uur in den namiddag stroomde de zaal van de Arnhemsche Buiten-societeit opnieuw vol; zoo mogelijk waren er meer bezoekers dan 's morgens de Jaarvergadering had saamgebracht.Thans kwam men bijeen voor de OPENBARE MEETING. Mr. Heemskerk presid ...

De Heraut
9630 woorden
Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

De Vooiloopiffe Synode van NfderdHitsclie Gereformeerde Kerk*n, brengt ter km nisse van de Kerken dat de voorslag, door Deputatfn van de Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk, onlangs te Leeuwarden g^ehouden, op 9 September bij haar ingediend en verder toegelicht, in hare zitting van 15 Sept ...

De Heraut
Uwe Dw. BB.
(w.g.) J. VAN ANDEL
Voorzitter.
(w.g.) H.BAVINCK
Scriba.
(w. g.) KUYPER.
H. BAVINCK
Scriba.
(w. g.) J. VAN ANDEL
Praeses.
A. VAN DER SLUIJS
Scriba.
8926 woorden
van 5110